Tên sản phẩm / Dịch vụ: Quản lý học tập nhà trường
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Nhóm phần mềm ứng dụng
Đơn vị cung cấp: Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@Net
Mô tả sản phẩm: Phần mềm có chức năng chính là quản lý toàn bộ quá trình học tập của học sinh trong nhà trường phổ thông
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: 5,0
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại