Tên sản phẩm / Dịch vụ: Giải pháp nền tảng quản trị và kinh doanh vận tải (SLX)
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Không có dữ liệu
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Mô tả sản phẩm: SLX (Bao gồm bộ giải pháp STM, STX, COS) cung cấp trọn vẹn hệ sinh thái vận hành logistics tại Việt Nam trong đó: • STM giúp doanh nghiệp quản trị toàn diện hoạt động vận tải một cách tối ưu và tự động • STX giúp doanh nghiệp tìm kiếm và cộng tác các nhà vận chuyển tin cậy trên sàn với chất lượng cao và chi phí cạnh tranh • COS giúp doanh nghiệp tối ưu vận chuyển container rỗng giúp tiết giảm hơn 20% chi phí vận chuyển
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan