Tên sản phẩm / Dịch vụ: EFFECT-Standard
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Sản phẩm phần mềm
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DTT
Mô tả sản phẩm: Phiên bản phần mềm giống như EFFECT-Small nhưng sử dụng được trên nhiều máy tính nối mạng và không giới hạn về khối lượng dữ liệu
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại