Tên sản phẩm / Dịch vụ: EFFECT-ERP
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Sản phẩm phần mềm
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DTT
Mô tả sản phẩm: Nếu doanh nghiệp bạn không chỉ có nhu cầu về phần mềm kế toán mà còn có các nhu cầu quản lý khác (như Bán hàng, Nhân sự, Sản xuất...) một cách tổng thể: bạn có thể lựa chọn sản phẩm EFFECT-ERP.
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại