Tên sản phẩm / Dịch vụ: Internet NIX
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm:
Loại sản phẩm: Nhóm dịch vụ công nghệ thông tin khác
Đơn vị cung cấp: Trung Tâm Điện Toán - Truyền Số Liệu Khu Vực II
Mô tả sản phẩm: VNN/Internet NIX cung cấp dịch vụ kết nối tốc độ cao cho khách hàng chỉ có nhu cầu trao đổi thông tin với các mạng thuộc Việt Nam, cung cấp các dịch vụ nội dung, giao dịch điện tử trên Internet phạm vi trong nước
Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại