Tên sản phẩm / Dịch vụ: Dịch vụ tư vấn Cloud ERP
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Dịch vụ CNTT
Đơn vị cung cấp: Công ty TNHH CITEK CLOUD
Mô tả sản phẩm:

- Đánh giá tính sẵn sàng của doanh nghiệp trước khi triển khai Cloud ERP

- Đánh giá quy mô và đề xuất phạm vi ứng dụng Cloud ERP

- Xây dựng hồ sơ yêu cầu đối với hệ thống ứng dụng Cloud ERP

- Xây dựng và chuẩn bị ngân sách dự án Cloud ERP

- Tư vấn tổ chức dự án và nguồn lực chuẩn bị cho dự án triển khai

- Tư vấn giám sát và triển khai.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại