Tên sản phẩm / Dịch vụ: Kiểm tra và đánh giá hệ thống phần mềm
Logo:
Loại: Dịch vụ
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Dịch vụ CNTT
Đơn vị cung cấp: Công ty TNHH CITEK CLOUD
Mô tả sản phẩm:

- Đánh giá quy trình vận hành (Processes)

- Đánh giá phân quyền vận hành (Roles)

- Đánh giá hệ thống vận hành (Hardware – Database – Backup)

- Đánh giá hệ thống báo cáo vận hành (Report Analysis)

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại