Tên sản phẩm / Dịch vụ: Phần mềm quản lý đánh giá hiệu suất công việc IDPerformance
Logo:
Loại: Sản phẩm
Đường dẫn sản phẩm: Click để đến sản phẩm
Loại sản phẩm: Phần mềm quản lý nguồn lực doanh nghiệp
Đơn vị cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN IDTEK
Mô tả sản phẩm:

Việc theo dõi và đánh giá chất lượng của nhân sự tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ quan nhà nước, v.v. là cực kỳ quan trọng và cần được thực hiện nhanh chóng, thường xuyên theo chu kỳ tháng/quý/năm.

Ngoài việc đánh giá về chất lượng hoàn thành công việc thì đánh giá hành vi cũng rất cần thiết và cần được thực hiện một cách khách quan, có tham chiếu cụ thể từ cấp trên, đồng nghiệp, v.v.

Phần mềm IDPerformance - thuộc hệ sản phẩm quản trị nguồn nhân lực - IDWorkforce của IDTEK: hỗ trợ cung cấp các giải pháp, theo dõi việc đánh giá chất lượng của nhân sự được diễn ra hiệu quả và nhanh chóng.

Nơi ứng dụng: Không có dữ liệu
Điểm đánh giá: Không có dữ liệu
Đánh giá sản phẩm: Đánh giá sản phẩm
Catalog Sản phẩm
GCN bản quyền tác giả
Sản phẩm dịch vụ liên quan
Sản phẩm dịch vụ cùng loại